Información de procedementos

IN656A Inscrición/Modificación no rexistro de aparellos de elevación (guindastres móbiles autopropulsados)

Antes de que se realice a primeira utilización da guindastre móbil autopropulsada, a empresa deberá presentar por duplicado diante da xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria correspondente unha declaración de adecuación individualizada da mesma para a súa inscrición no rexistro de referencia e a obtención do número de rexistro de aparellos de elevación. O segundo exemplar será selado e devolto á empresa no momento de asignación do número de rexistro.

Esta declaración poderá ser ben a declaración CE da guindastre, ben unha declaración de adecuación da mesma, firmadas unha ou outra por Organismo de Control Autorizado.