Información de procedementos

IN623A Inscrición/Modificación no rexistro de instalacións de almacenamento de G.L.P. en depósitos fixos

A/Os titulares de instalacións de almacenamento de GLP en depósitos fixos deben inscribir a instalación no correspondente rexistro perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria.

Se as instalacións requiren autorización administrativa para a súa construción a/os titulares de instalacións solicitarana perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria segundo o indicado no punto 5.1 da ITC-ICG03 e non a través deste procedemento.