Información de procedementos

IN624D Instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos. Parques de almacenamento.

O Real Decreto 2085/1994, de 20 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de instalacións petrolíferas, establece no seu artigo 6 que as instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos comunicaranse ao órgano competente da Comunidade Autónoma previamente á súa posta en marcha, e serán inscritas por este de oficio no rexistro previsto no artigo 44, da Lei 34/1998, do 7 de outubro, do Sector de hidrocarburos.

Este rexistro, creado en Galicia por Orde do 24 de maio de 2006, é o Rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos. O titular dunha instalación de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos do tipo parques de almacenamento, unha vez finalizada a súa execución, e previamente á súa posta en servizo, deberá presentar comunicación a través do procedemento IN624D, elixindo entre a Sección II (subministración a instalacións fixas para o seu consumo na propia instalación) ou a Sección IV (subministración a buques ou aeronaves).

A presentación da comunicación comportará a inscrición de oficio da instalación no Rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos na sección indicada.

A inscrición no Rexistro non supón un pronunciamento favorable da administración sobre a idoneidade das instalacións respecto da normativa que lle sexa de aplicación. Unha vez presentada a comunicación, poderase iniciar a actividade de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos, sen prexuízo das facultades de verificación e control das Xefaturas Territoriais da Consellería competente en materia de industria.

Calquera variación nos datos comunicados deberá ser comunicada a través do mesmo procedemento no prazo máximo de 15 días dende que teña lugar.