Información de procedementos

IN620A Rexistro de instalacións de seguiridade contra incendios en establecementos industriais

Os establecementos industriais de nova construcción e os xa existentes que se trasladen, cambien ou modifiquen a súa actividade.

- Aqueles establecementos industriais no que se produzan ampliacións ou reformas que impliquen un aumento da súa superficie ocupada ou un aumento do nivel de risco intrínseco. Se aplicarán estas esixencias á parte afectada pola ampliación ou reforma, que con carácter xeral se considera que será o sector ou área de incendio afectado, requiquiran, de forma previa á posta en servizo, a presentación ante a correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria dun proxecto da instalación de protección contra incendios asinado por un técnico titulado competente e visado polo seu colexio oficial correspodente.