Información de procedementos

IN612C Comunicación de inicio de cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial

Co fin de realizar o control das citadas entidades, estas deben remitir ante a Delegación Provincial que lle corresponda, a comunicación do comezo de cada curso conforme o establecido no artigo segundo da orde do 25 de marzo de 2002, pola que se modifica a do 27 de decembro de 2000, pola que se establece o procedemento unificado para a obtención de carnés profesionais e esixencias a empresas autorizadas para instalación, mantemento e outras actividades en materia de seguridade industrial.