Información de procedementos

IN609A Rexistro de empresas instaladoras de baixa tensión

Para poder realizar instalacións eléctricas de baixa tensión deberá inscribirse no Rexistro de Empresas Instaladoras de Baixa Tensión que administran as xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria.

Esta inscrición substitúe ao antigo certificado de instalador autorizado en baixa tensión e terá validez en todo o territorio español de xeito indefinido.

Se unha empresa con sede en Galicia quere inscribirse deberá presentar a Declaración responsable en réxime de establecemento.

Mediante estas declaracións, as empresas indican que cumpren os requisitos establecidos na lexislación de aplicación e que se responsabilizan de que a execución das instalacións se vai efectuar segundo as normas e requisitos establecidos na lexislación de aplicación.

Se unha empresa establecida nun estado membro da UE quere desenvolver esta actividade en réxime de libre prestación debe presentar a Declaración responsable en réxime de libre prestación.

A consellería poderá, en calquera momento que o considere necesario, solicitar a documentación que estime oportuno para a comprobación do cumprimento dos requisitos que se declaran, pero esa documentación non se debe achegar coa declaración responsable.